poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 lit. r i s otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane, w terminie do dnia 31 maja 2009 r., dostosować treść statutów do przepisów wprowadzonych ustawą.
art. 5
Towarzystwa posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do zwiększenia kapitału początkowego do wysokości wynikającej z przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 45 UFundInwest

art. 6
1. Banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty prowadzące działalność maklerską, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem dostosowania swojej działalności do wymogów określonych w tej ustawie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, spełniające warunki określone w art. 32 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 32 UFundInwest

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 70 UObrótInstrFinans

art. 7
W przypadku towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których są jedynymi uczestnikami w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, okres, o którym mowa w art. 1 pkt 31 i 105, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

następne przepisy