poprzednie przepisy

art. 11
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 225 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 225 UFundInwest

art. 12
Oddział spółki zarządzającej prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.
art. 13
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 30, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 100, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu