początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) uchyla się art. 92c.
art. 3
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 lit. r i s otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane, w terminie do dnia 31 maja 2009 r., dostosować treść statutów do przepisów wprowadzonych ustawą.
art. 5
Towarzystwa posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do zwiększenia kapitału początkowego do wysokości wynikającej z przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 45 UFundInwest


następne przepisy