początek tekstu
Rozdział 1

Przepisy ogólne

art. 1
Ustawa określa:

1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanych dalej "emeryturami kapitałowymi";"

2) zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych;

3) zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych;

4) zasady ustalania wysokości i wypłaty emerytur kapitałowych.

art. 2
W zakresie ustalania wysokości emerytur kapitałowych ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan zdrowia, stan cywilny oraz stan rodzinny.

art. 3
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - emeryturę, do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił prawo na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

2) fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych - fundusz w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

3) fundusz emerytalny - fundusz, o którym mowa w art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.);

4) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

5) kwota dodatku pielęgnacyjnego - kwotę, o której mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

6) oferta dożywotniej emerytury kapitałowej - obowiązującą w danym kwartale ofertę dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

7) renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych przepisów;

8) składka - środki otrzymane z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego;

9) zakład emerytalny - zakład emerytalny w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

10) zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych - obowiązujące w danym kwartale zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
art. 55 USystUbezpSpoł

UEmerytRentyFUS

art. 51 UEmerytRentyFUS

art. 75 UEmerytRentyFUS

art. 4
Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

następne przepisy