poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
Do dnia 30 czerwca 2010 r. osoby korzystające z pomocy psów asystujących korzystają z uprawnień, o których mowa w art. 20a ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie dotychczas posiadanych dokumentów.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu