poprzednie przepisy

§ 1
Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 13 % w stosunku rocznym.
§ 2
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1662).
§ 3
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2008 r.

koniec tekstu