początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Przepis art. 18 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu