poprzednie przepisy

art. 5
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonych do realizacji zadań o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), oraz ustali sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60 UGospNier

art. 6
1. Do dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z art. 2 i 3 niniejszej ustawy, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie przepisów dotychczasowych toczą się nadal przed starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej albo przed ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

2. Z dniem przekazania dokumentacji, zgodnie z art. 2 i 3 niniejszej ustawy, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania, o których mowa w ust. 1, przejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
art. 60 UGospNier

art. 60a UGospNier

art. 7
1. Obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 733) w stosunku do nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wykonuje właściwy starosta do czasu przekazania zgodnie z art. 2 dokumentacji dotyczącej nieruchomości ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

2. Termin wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania od starosty dokumentacji, o której mowa w art. 2.
art. 60a UGospNier

art. 2 UUjawnKWWłasnSPiJST

art. 8
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

koniec tekstu