poprzednie przepisy

art. 2
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekażą ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60a UGospNier

art. 3
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 oraz art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60 UGospNier

art. 60a UGospNier

art. 4
1. Prezes Rady Ministrów może w celu realizacji ustawy, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Skarbu Państwa limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.
art. 5
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonych do realizacji zadań o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), oraz ustali sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60 UGospNier

art. 6
1. Do dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z art. 2 i 3 niniejszej ustawy, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie przepisów dotychczasowych toczą się nadal przed starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej albo przed ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

2. Z dniem przekazania dokumentacji, zgodnie z art. 2 i 3 niniejszej ustawy, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania, o których mowa w ust. 1, przejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
art. 60 UGospNier

art. 60a UGospNier


następne przepisy