początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekażą ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60a UGospNier

art. 3
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 oraz art. 60a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60 UGospNier

art. 60a UGospNier

art. 4
1. Prezes Rady Ministrów może w celu realizacji ustawy, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może określić dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Skarbu Państwa limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.
art. 5
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonych do realizacji zadań o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), oraz ustali sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 60 UGospNier


następne przepisy