poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) w art. 10 uchyla się ust. 2-4.
art. 4
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych poinformują, w drodze obwieszczenia, beneficjentów - w terminie i zakresie, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28) - o publikowaniu i przetwarzaniu danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 1 tego rozporządzenia, dotyczących środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach budżetowych 2007 i 2008.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu