początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 4 po wyrazach "Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich," dodaje się wyrazy "Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka,".
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu