poprzednie przepisy

art. 13
Do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 109-111 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 109 UVAT

art. 110 UVAT

art. 111 UVAT

art. 14
Podatnicy, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, którzy w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali zapłaty należności za produkty rolne przed dniem wystawienia faktury i nie powiększyli kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, o zryczałtowany zwrot podatku, mają prawo do dokonania takiego powiększenia w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po okresie, w którym weszła w życie niniejsza ustawa lub za kolejny okres rozliczeniowy, pod warunkiem:

1) poinformowania, nie później niż w terminie złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym powiększenie jest dokonywane, naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu tego powiększenia;

2) przedstawienia wraz z informacją wymienioną w pkt 1 zestawienia należności wynikających z faktur stanowiących podstawę tego powiększenia oraz kwot zaliczek wynikających z dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego;

3) posiadania oświadczeń rolników, na rzecz których dokonywane były płatności, potwierdzających posiadanie przez nich statusu rolnika ryczałtowego w momencie wypłaty zaliczki;

4) że w kwotach przekazanych należności zawarte były kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku.
art. 116 UVAT

art. 86 UVAT

art. 15
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 26 lit. a, lit. b w zakresie art. 33b i 33c i lit. c w zakresie art. 33c, pkt 27 w zakresie art. 33b i 33c, pkt 30 w zakresie art. 33b, pkt 34, pkt 41 lit. a tiret pierwsze w zakresie deklaracji importowej i lit. c tiret drugie w zakresie pkt 2b, pkt 42 lit. g w części dotyczącej ust. 6 pkt 2 w zakresie deklaracji importowej, pkt 52 lit. a w zakresie ust. 3-6, pkt 53 lit. a w części dotyczącej ust. 1 w zakresie art. 33b oraz ust. 2 i lit. b, pkt 54 i pkt 59, art. 3 pkt 2-5 oraz art. 4 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIEODPODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY


Kod CN Wyszczególnienie
1 2
ex 3704 00 10 Film kinematograficzny, pozytywy - o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz kulturalnym
ex 3705 Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż filmy kinematograficzne - o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym
ex 3706 90 51 Kroniki filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przedstawiające wydarzenia aktualne w chwili importu, oraz importowane maksymalnie w dwóch egzemplarzach z każdego tematu w celu ich skopiowania
ex 3706 90 91 Archiwalne materiały filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przeznaczone do użytku w związku z kronikami filmowymi
ex 3706 90 99 - Filmy rekreacyjne przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży - Pozostałe filmy o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym Pozostałe wyroby drukowane, łącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami:
ex 4911 91 00 - - - Pozostałe:
- Mikrofisze lub inne nośniki informacji niezbędne dla komputerowych usług informacyjnych i dokumentacyjnych o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym - Mapy ścienne przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych
4911 99 00 - - - Pozostałe
ex 8524 Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów działu 37: - O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym
ex 9023 00 Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych celów: - Wzory, modele i mapy ścienne o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, przeznaczone wyłącznie do pokazu i nauczania - Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np. struktury molekularne lub wzory matematyczne, różnego typu hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych, zestawy multimedialne, materiały do zaprogramowanych instrukcji, łącznie z materiałami w formie kompletów zawierających odpowiednie materiały drukowane
Objaśnienie:ex - dotyczy tylko danego towaru z danegogrupowania.”.

art. 74 UVAT


koniec tekstu