poprzednie przepisy


CZĘŚĆ III

SPECJALNE I ODMIENNE TRAKTOWANIE

Artykuł 20
1. Członkowie - kraje rozwijające się nie będący stronami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z dnia 12 kwietnia 1979 roku mogą odroczyć stosowanie postanowień niniejszego Porozumienia na okres nie przekraczający 5 lat od dnia wejścia w życie Porozumienia WTO dla tych Członków. Członkowie - kraje rozwijające się, którzy pragną odroczyć stosowanie Porozumienia, odpowiednio złożą notyfikację w tej sprawie na ręce Dyrektora Generalnego WTO.

2. Dodatkowo do ust. 1 Członkowie - kraje rozwijające się, nie będący stronami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z dnia 12 kwietnia 1979 roku, mogą odroczyć stosowanie ust. 2(b)(iii) Artykułu 1 oraz Artykułu 6 na okres nie przekraczający 3 lat od momentu wprowadzenia przez siebie w życie wszelkich innych postanowień niniejszego Porozumienia. Członkowie - kraje rozwijające się, którzy pragną odroczyć stosowanie wymienionych w tym ustępie postanowień, złożą stosownie notyfikację w tej sprawie na ręce Dyrektora Generalnego WTO.

3. Członkowie - kraje rozwinięte udzielą, na wzajemnie uzgodnionych warunkach, pomocy technicznej Członkom - krajom rozwijającym się, którzy o nią wystąpią. Na tej podstawie Członkowie - kraje rozwinięte opracują programy pomocy technicznej, które mogą obejmować, między innymi, szkolenie personelu, pomoc przy przygotowaniu środków wprowadzających Porozumienie w życie, dostęp do źródeł informacji dotyczących metodologii wyceny celnej oraz doradztwo odnośnie stosowania postanowień niniejszego Porozumienia.


CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21. Zastrzeżenia
Bez uzyskania zgody pozostałych Członków nie mogą być zgłaszane zastrzeżenia wobec któregokolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia.

Artykuł 22. Legislacja narodowa
1. Każdy członek zapewni, nie później niż w dniu wprowadzenia przez siebie w życie postanowień niniejszego Porozumienia, zgodność prawa, przepisów i postępowania administracyjnego z postanowieniami niniejszego Porozumienia.

2. Każdy Członek będzie informować Komitet o wszelkich zmianach w prawie i przepisach, które dotyczą niniejszego Porozumienia oraz w stosowaniu takiego prawa i przepisów.


następne przepisy