poprzednie przepisy

Artykuł 19. Konsultacje i rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli w niniejszym Porozumieniu nie postanowiono inaczej, do konsultacji i rozstrzygania sporów zgodnie z niniejszym Porozumieniem ma zastosowanie Uzgodnienie o rozstrzyganiu sporów.

2. Jeżeli którykolwiek Członek uzna, że jakiekolwiek korzyści wynikające dla niego, bezpośrednio lub pośrednio, z tytułu uczestnictwa w Porozumieniu są zniweczone lub naruszone lub też, że osiągnięcie któregokolwiek z celów niniejszego Porozumienia napotyka na przeszkody wynikające z działania podjętego przez innego Członka lub innych Członków, może on wystąpić o konsultacje z Członkiem lub Członkami, których to dotyczy, mając na uwadze osiągnięcie wzajemnie zadawalającego rozwiązania sprawy. Każdy z Członków będzie życzliwie rozpatrywać jakikolwiek wniosek o konsultacje zgłoszony przez innego Członka.

3. Komitet Techniczny zapewni, na życzenie, doradztwo i pomoc Członkom prowadzącym konsultacje.

4. Na wniosek którejś ze stron sporu lub ze swej własnej inicjatywy, panel powołany do zbadania sporu związanego z postanowieniami niniejszego Porozumienia może zwrócić się do Komitetu Technicznego o zbadanie wszelkich kwestii wymagających merytorycznego rozpatrzenia. Panel ustali mandat dla Komitetu Technicznego w konkretnym sporze i wyznaczy termin odbioru raportu Komitetu Technicznego. Panel rozpatrzy raport Komitetu Technicznego. W przypadku, gdy Komitet Techniczny nie jest w stanie osiągnąć consensusu w przedłożonej mu sprawie zgodnie z niniejszym ust., panel umożliwi stronom sporu prezentację stanowisk w tej sprawie panelowi.

5. Poufna informacja dostarczona panelowi nie będzie ujawniana bez formalnego upoważnienia wydanego przez osobę, organ lub władze dostarczające takiej informacji. Jeżeli o taką informację zwrócono się do panelu, lecz panel nie został upoważniony do jej udzielenia, przekazane zostanie niepoufne streszczenie tej informacji potwierdzone przez osobę, organ lub władze dostarczające informację.


CZĘŚĆ III

SPECJALNE I ODMIENNE TRAKTOWANIE

Artykuł 20
1. Członkowie - kraje rozwijające się nie będący stronami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z dnia 12 kwietnia 1979 roku mogą odroczyć stosowanie postanowień niniejszego Porozumienia na okres nie przekraczający 5 lat od dnia wejścia w życie Porozumienia WTO dla tych Członków. Członkowie - kraje rozwijające się, którzy pragną odroczyć stosowanie Porozumienia, odpowiednio złożą notyfikację w tej sprawie na ręce Dyrektora Generalnego WTO.

2. Dodatkowo do ust. 1 Członkowie - kraje rozwijające się, nie będący stronami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z dnia 12 kwietnia 1979 roku, mogą odroczyć stosowanie ust. 2(b)(iii) Artykułu 1 oraz Artykułu 6 na okres nie przekraczający 3 lat od momentu wprowadzenia przez siebie w życie wszelkich innych postanowień niniejszego Porozumienia. Członkowie - kraje rozwijające się, którzy pragną odroczyć stosowanie wymienionych w tym ustępie postanowień, złożą stosownie notyfikację w tej sprawie na ręce Dyrektora Generalnego WTO.

3. Członkowie - kraje rozwinięte udzielą, na wzajemnie uzgodnionych warunkach, pomocy technicznej Członkom - krajom rozwijającym się, którzy o nią wystąpią. Na tej podstawie Członkowie - kraje rozwinięte opracują programy pomocy technicznej, które mogą obejmować, między innymi, szkolenie personelu, pomoc przy przygotowaniu środków wprowadzających Porozumienie w życie, dostęp do źródeł informacji dotyczących metodologii wyceny celnej oraz doradztwo odnośnie stosowania postanowień niniejszego Porozumienia.


CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21. Zastrzeżenia
Bez uzyskania zgody pozostałych Członków nie mogą być zgłaszane zastrzeżenia wobec któregokolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia.


następne przepisy