poprzednie przepisy

Artykuł 12
Prawa, przepisy, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne o charakterze ogólnym, ustanawiające stosowanie niniejszego Porozumienia, będą opublikowane przez kraj importujący zgodnie z Artykułem X GATT 1994.


Artykuł 13
Jeśli przy ustalaniu wartości celnej importowanych towarów powstaje konieczność odroczenia ostatecznego ustalenia wartości celnej, to importer będzie miał pomimo tego prawo odebrać je od organu celnego, jeżeli - w przypadku istnienia takiego wymogu - dostarczy wystarczającej gwarancji w formie zabezpieczenia, depozytu lub innego właściwego instrumentu zapewniającego uiszczenie należności celnych, którym ostatecznie mogą towary podlegać. Prawodawstwo każdego Członka zapewni tego rodzaju przepisy dla takich okoliczności.


Artykuł 14
Uwagi w Załączniku I do niniejszego Porozumienia stanowią integralną część tego porozumienia, a Artykuły Porozumienia powinny być rozumiane i stosowane łącznie z odpowiadającymi im uwagami. Załączniki II i III również stanowią integralną część niniejszego Porozumienia.


Artykuł 15
1. W niniejszym Porozumieniu:

(a) "wartość celna towarów importowanych" oznacza wartość towarów dla celów pobierania należności celnych ad valorem od towarów importowanych;

(b) "kraj importu" oznacza kraj lub terytorium celne kraju importu; a

(c) "wytworzony" obejmuje wyhodowany, wyprodukowany i wydobyty.

2. W niniejszym Porozumieniu:

(a) "towary identyczne" oznaczają towary, które są takie same pod każdym względem, włączając cechy fizyczne, jakość i renomę. Niewielkie różnice w wyglądzie nie wykluczałyby ich uznania za towary identyczne, odpowiadające pod innymi względami definicji;

(b) "towary podobne" oznaczają towary, które aczkolwiek nie będąc podobnymi pod każdym względem, posiadają podobne cechy i podobny skład materiałowy, co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo zamiennymi. Jakość towarów, ich renoma, posiadanie znaku handlowego zaliczają się do czynników, które należy uwzględniać przy ustalaniu, czy towary są podobne;

(c) określenia "towary identyczne" i "towary podobne" nie obejmują towarów, w zależności od przypadku, które włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne, projektowe oraz plany i szkice, w stosunku do których nie dokonano korekty zgodnie z ust. 1(b)(iv) Artykułu 8, ponieważ elementy te zostały wykonane w kraju importu;

(d) towary nie będą uważane za "towary identyczne" lub "towary podobne", o ile nie zostały wyprodukowane w tym samym kraju, dla których ustalana jest wartość celna;

(e) towary wytworzone przez inną osobę będą brane pod uwagę jedynie, gdy brak jest identycznych lub podobnych towarów, w zależności od przypadku, wytworzonych przez tę samą osobę, która wytworzyła towary, dla których ustalana jest wartość celna.

3. W niniejszym Porozumieniu pojęcie "towary tego samego gatunku lub rodzaju" oznacza towary zawierające się w grupie lub asortymencie towarowym, wytwarzane przez określoną gałąź przemysłu lub branżę przemysłową i obejmujące towary identyczne lub podobne.

4. Dla celów niniejszego Porozumienia, osoby uważane są za powiązane tylko gdy:

(a) są one nawzajem funkcjonariuszami lub członkami władz w firmie drugiej osoby;

(b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej;

(c) są one pracodawcą i pracobiorcą;

(d) którekolwiek z osób nawzajem, bezpośrednio lub pośrednio posiadają, kontrolują lub władają co najmniej 5 procentami lub więcej akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do prawa głosu;

(e) jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą;

(f) obie są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę trzecią;

(g) kontrolują one wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub

(h) są one członkami tej samej rodziny.

5. Osoby związane ze sobą w działalności gospodarczej w której jedna z nich jest wyłącznym agentem, wyłącznym dystrybutorem lub wyłącznym koncesjonariuszem (jakkolwiek nazwanym) drugiej osoby, będą uważane dla celów niniejszego Porozumienia za powiązane, jeśli podlegają kryteriom ust. 4.

Artykuł 16
Na pisemny wniosek importer będzie miał prawo uzyskać od administracji celnej kraju importu pisemne wyjaśnienie, w jaki sposób została ustalona wartość celna towarów importera.


następne przepisy