poprzednie przepisy

Artykuł 5
1. (a) Jeśli towary importowane albo towary podobne lub identyczne są sprzedawane w kraju importu w stanie takim, w jakim były importowane, ich wartość celna ustalona na mocy postanowień niniejszego Artykułu będzie oparta na cenie jednostkowej, po której towary importowane, dla których ustalana jest wartość celna, albo podobne lub identyczne są sprzedawane, w możliwie największych zagregowanych ilościach, w tym samym lub przybliżonym czasie, co towary, dla których ustalana jest wartość celna, które są sprzedawane osobom nie powiązanym z osobami, od których kupują te towary, pod warunkiem pomniejszenia tej ceny o:

(i) marże zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia lub też narzuty, jaki są zazwyczaj stosowane w kraju importu, w związku z zyskiem i kosztami ogólnymi dotyczącymi sprzedaży towarów importowanych tego samego gatunku i rodzaju;

(ii) koszty transportu i ubezpieczenia i związane z nimi koszty, jakie są zazwyczaj ponoszone w kraju importu;

(iii) tam, gdzie jest to właściwe, koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2 Artykułu 8; i

(iv) cło i inne podatki krajowe płatne w kraju importu w związku z importem lub sprzedażą towarów.

(b) Jeśli ani towary importowane, ani identyczne, ani podobne towary importowane nie są sprzedawane w tym samym lub przybliżonym terminie, co towary dla których ustalana jest wartość celna, to wartość celna będzie ustalona, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1(a) niniejszego Artykułu, na podstawie ceny jednostkowej, po której towary importowane lub identyczne bądź podobne towary importowane są sprzedawane w kraju importu w stanie w jakim zostały zaimportowane, w najkrótszym terminie po dokonaniu importu towarów, dla których ustalana jest wartość celna, lecz przed upływem 90 dni od daty ich importu.

2. Jeśli ani towary importowane, ani identyczne, ani podobne towary nie są sprzedawane w kraju importu w stanie, w jakim zostały zaimportowane, wówczas, na wniosek importera, wartość celna będzie ustalona na podstawie ceny jednostkowej, po której importowane towary, po dalszym przetworzeniu, są sprzedawane w największych zagregowanych ilościach osobom w kraju importu, które nie są powiązane z osobami, od których kupią takie towary, z odpowiednim odliczeniem kosztów takiego przetworzenia i kosztów przewidzianych w ust. 1(a) niniejszego Artykułu.


Artykuł 6
1. Wartość celna towarów importowanych ustalona na podstawie postanowień niniejszego Artykułu opierać się będzie na wartości kalkulowanej. Wartość kalkulowana będzie sumą:

(a) kosztów lub wartości materiałów i wytworzenia lub innych procesów zastosowanych w wytworzeniu towarów importowanych:

(b) kwoty na zyski i koszty ogólne równej kwocie zazwyczaj uzyskiwanej przy sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju, co towary, dla których ustalana jest wartość celna, przez producentów w kraju eksportu przy eksporcie do kraju importu;

(c) kosztów lub wartości wszelkich innych wydatków niezbędnych dla uwzględnienia opcji ustalania wartości celnej wybranej przez danego Członka w ramach postanowień ust. 2, Artykułu 8.

2. Żaden z Członków nie może domagać się od osoby lub wymuszać na osobie, nie rezydującej na jego terytorium, przedłożenia czy też udostępnienia jakichkolwiek danych księgowych lub innych danych dla ustalenia wartości kalkulowanej. Jednakże informacje dostarczone przez producenta towarów dla celów ustalenia wartości celnej w ramach postanowień niniejszego Artykułu, mogą być weryfikowane w innym kraju przez władze kraju importu za zgodą producenta i pod warunkiem, że z dostatecznym wyprzedzeniem powiadomią o tym rząd takiego kraju i rząd ten nie wyrazi zastrzeżeń wobec takich czynności.


Artykuł 7
1. Jeśli wartość celna towarów importowanych nie może być ustalana zgodnie z postanowieniami Artykułów od 1 do 6, wartość taka będzie ustalana w inny rozsądny sposób zgodny z zasadami i ogólnymi postanowieniami niniejszego Porozumienia i Artykułu VII GATT 1994 i na podstawie danych dostępnych w kraju importu.

2. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu wartość celna nie może być ustalona na podstawie:

(a) ceny sprzedażnej w kraju importu towarów produkowanych w takim kraju;

(b) systemu polegającego na przyjmowaniu dla celów celnych wyższej z dwóch alternatywnych wartości;

(c) ceny rynku wewnętrznego kraju eksportu;

(d) kosztów produkcji, innych niż wartości kalkulowane identycznych lub podobnych towarów, ustalone zgodnie z postanowieniami Artykułu 6;

(e) ceny, po której towary są eksportowane do kraju innego niż kraj importu;

(f) minimalnych wartości celnych; lub

(g) arbitralnych lub fikcyjnych wartości.

3. Importer, o ile wystąpi z wnioskiem, zostanie poinformowany na piśmie o ustaleniu wartości celnej na podstawie postanowień niniejszego Artykułu i o metodzie zastosowanej do ustalenia tej wartości.


Artykuł 8
1. Przy ustalaniu wartości celnej w ramach postanowień Artykułu 1, do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej będą dodane:

(a) następujące koszty w zakresie, w jakim są one ponoszone przez kupującego, a nie włączone do ceny faktycznie płaconej lub należnej za towary:

(i) koszty prowizji i pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu;

(ii) koszty pojemników, traktowanych dla celów celnych jako stanowiące całość z towarami, dla których ustalana jest wartość celna;

(iii) koszty pakowania, zarówno robocizny jak i materiałów;

(b) przydzieloną odpowiednio wartość następujących towarów i usług dostarczanych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonych cenach, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą na eksport towarów importowanych, w zakresie, w jakim taka wartość nie była włączona do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej;

(i) materiały, komponenty, części i podobne elementy zawarte w towarach importowanych;

(ii) narzędzia, matryce, formy i podobne elementy używane przy produkcji towarów importowanych;

(iii) materiały zużyte przy produkcji towarów importowanych;

(iv) prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane gdzie indziej niż w kraju importu i niezbędne do produkcji towarów importowanych;

(c) honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące towarów, dla których ustalana jest wartość celna, które kupujący musi opłacać, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, jako warunek sprzedaży towarów, dla których ustalana jest wartość celna w zakresie, w jakim te honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są włączone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej;

(d) wartość jakiejkolwiek części przychodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

2. Przy formułowaniu swojego ustawodawstwa każdy Członek zapewni włączenie lub wyłączenie z wartości celnej, w całości lub częściowo, następujących elementów:

(a) kosztów transportu importowanych towarów do portu lub miejsca importu;

(b) kosztów załadunku, rozładunku i opłat manipulacyjnych związanych z transportem towarów importowanych do portu lub miejsca importu; oraz

(c) kosztów ubezpieczenia.

3. Doliczenia do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, będą dokonywane na podstawie postanowień niniejszego Artykułu, jednakże w oparciu o obiektywne i wyważone dane.

4. Przy ustalaniu wartości celnej nie będzie się dokonywać doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Artykule.


Artykuł 9
1. W przypadkach, gdy dla ustalenia wartości celnej niezbędne jest przeliczenie walut, przyjmuje się taki kurs, który jest w odpowiedni sposób publikowany przez właściwe władze w kraju importu i odzwierciedla na tyle efektywnie, na ile jest to możliwe, w odniesieniu do każdego okresu, którego dotyczy taka publikacja, bieżącą wartość takiej waluty w transakcjach handlowych wyrażoną w walucie kraju importu.

2. Używany będzie przelicznik kursowy stosowany w okresie, w jakim dokonano eksportu lub importu, zależnie od ustawodawstwa każdego Członka.następne przepisy