poprzednie przepisy


POROZUMIENIE W SPRAWIE STOSOWANIA ARTYKUŁU VII

Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994

Ogólny komentarz wstępny

1. Zasadniczą podstawą wartości celnej zgodnie z tym Porozumieniem jest "wartość transakcyjna" według definicji w Artykule 1. Artykuł 1 należy czytać razem z Artykułem 8, który przewiduje, między innymi, korekty ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w przypadkach, kiedy pewne specyficzne elementy, o których sądzi się, że tworzą część wartości dla celów celnych są ponoszone przez kupującego, lecz nie są uwzględnione w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej importowanych towarów. Artykuł 8 umożliwia także włączenie do wartości transakcyjnej pewnych świadczeń kupującego na rzecz sprzedającego raczej w formie konkretnych towarów lub usług niż w postaci pieniędzy. Artykuły od 2 do 7 określają metody ustalania wartości celnej, jeżeli nie można jej ustalić zgodnie z postanowieniami Artykułu 1.

2. Jeżeli wartości celnej nie można ustalić z postanowieniami Artykułu 1 powinien zwykle nastąpić proces konsultacji między administracją celną i importerem w celu ustalenia podstawy wartości zgodnej z postanowieniami Artykułów 2 lub 3. Może się zdarzyć, na przykład, że importer ma informację o wartości celnej identycznych lub podobnych towarów importowanych, która nie jest od razu dostępna dla administracji celnej w miejscu importu. Z drugiej strony administracja celna może mieć informację o wartości celnej identycznych lub podobnych towarów, która nie jest łatwo dostępna dla importera. Proces konsultacji między dwiema stronami umożliwi wymianę informacji, podlegającej wymogom poufności handlowej mającej na celu określenie właściwej podstawy wartości dla celów celnych.

3. Artykuły 5 i 6 określają dwie podstawy ustalania wartości celnej, jeśli nie można jej ustalić w oparciu o wartość transakcyjną importowanych towarów bądź identycznych lub podobnych importowanych towarów. Zgodnie z ust. 1 Artykułu 5 wartość celna jest ustalana na podstawie ceny, po której towary są sprzedawane w stanie takim, w jakim były zaimportowane dla niepowiązanego nabywcy w kraju importu. Importer ma także prawo, aby wartość celna towarów dalej przetwarzanych po dokonaniu importu była ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 5, jeśli wystąpi on z takim wnioskiem. Zgodnie z Artykułem 6 wartość celna jest ustalana na podstawie wartości kalkulowanej. Obie te metody powodują określone trudności i z tego powodu importerowi przysługuje prawo, zgodnie z postanowieniami Artykułu 4, do wyboru kolejności stosowania tych dwu metod.

4. Artykuł 7 wyjaśnia, jak ustalić wartość celną w przypadkach, gdy nie można jej ustalić zgodnie z postanowieniami któregokolwiek z poprzednich Artykułów.

Członkowie,

Mając na uwadze wielostronne negocjacje handlowe;

Pragnąc wesprzeć cele GATT 1994 i zapewnić dodatkowe korzyści dla handlu międzynarodowego prowadzonego przez kraje rozwijające się;

Uznając znaczenie postanowień Artykułu VII GATT 1994 r. i dążąc do wypracowania reguł jego stosowania celem zapewnienia większej jednolitości i pewności w ich stosowaniu;

Uznając potrzebę sprawiedliwego, jednolitego i neutralnego systemu wyceny towarów dla celów celnych, który wyklucza stosowanie arbitralnych lub fikcyjnych wartości celnych:

Uznając, że podstawą wyceny towarów dla potrzeb celnych powinna być, w możliwie największym zakresie, wartość transakcyjna wycenianych towarów;

Uznając, że wartość celna powinna być oparta na prostych i sprawiedliwych kryteriach, zgodnych z praktykami handlowymi i że postępowanie mające na celu ustalenie tej wartości powinno być jednolite bez różnicowania źródeł dostaw;

Uznając, że postępowanie mające na celu ustalenie wartości celnej nie powinno być stosowane dla zwalczania dumpingu;

Uzgadniają niniejszym co następuje:


CZĘŚĆ I

ZASADY USTALANIA WARTOŚCI CELNEJ

Artykuł 1
1. Wartością celną towarów importowanych jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary przy sprzedaży eksportowej do kraju importu skorygowana zgodnie z postanowieniami Artykułu 8, pod warunkiem, że:

(a) kupujący nie jest ograniczony w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów, z wyjątkiem ograniczeń, które:

(i) są nakładane lub wymagane przez prawo lub władze w kraju importu;

(ii) ograniczają obszar geograficzny, w którym towary mogą podlegać dalszej odsprzedaży; lub

(iii) nie wpływają istotnie na wartość towarów;

(b) sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń, których wartość nie może być ustalona w odniesieniu do towarów, dla których ustalana jest wartość celna;

(c) jakakolwiek część przychodów z jakiejkolwiek dalszej sprzedaży, dyspozycji lub użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio czy też pośrednio sprzedającemu, za wyjątkiem przypadków, gdy dokonana jest odpowiednia korekta wartości, zgodnie z postanowieniami Artykułu 8; oraz

(d) kupujący i sprzedający nie są powiązani lub też w przypadkach, gdy kupujący i sprzedający są powiązani, wartość transakcyjna może być akceptowana dla potrzeb celnych na zasadach określonych w ust. 2.

2. (a) Przy ustalaniu, czy wartość transakcyjna jest do przyjęcia dla celów ust. 1 fakt, iż kupujący i sprzedający są powiązani w rozumieniu Artykułu 15, nie będzie sam w sobie podstawą do traktowania wartości transakcyjnej jako niemożliwej do przyjęcia. W takim przypadku okoliczności związane ze sprzedażą będą zbadane, a wartość transakcyjna będzie zaakceptowana pod warunkiem, że powiązanie nie wpłynęło na cenę. Jeżeli, w świetle informacji dostarczonych przez importera lub uzyskanych w inny sposób administracja celna ma powody, aby uznać, iż powiązanie wpłynęło na cenę, powód taki powinna przedstawić importerowi, któremu da się rozsądną szansę ustosunkowania się. Na wniosek importera, informacja o takich powodach będzie przedłożona w formie pisemnej.

(b) W przypadku transakcji między osobami powiązanymi, wartość transakcyjna zostanie zaakceptowana i wartość celna towarów będzie wyceniana zgodnie z postanowieniem ust. 2, o ile importer wykaże, że taka wartość jest ściśle zbliżona do jednej z następujących, w tym samym lub zbliżonym czasie:

(i) wartości transakcyjnej, przy sprzedaży kupującemu nie powiązanemu ze sprzedającym, identycznych lub podobnych towarów na eksport do tego samego kraju importu;

(ii) wartości celnej identycznych lub podobnych towarów ustalonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 5;

(iii) wartości celnej identycznych lub podobnych towarów ustalonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 6;

Przy stosowaniu wyżej wymienionych kryteriów, będzie się odpowiednio uwzględniać wykazane różnice w poziomach handlu, ilościach, elementach wymienionych w Artykule 8 oraz koszty poniesione przez sprzedającego w sprzedażach, w których sprzedający i kupujący nie są powiązani, a koszty nie są ponoszone przez sprzedającego w sprzedażach, w których sprzedający i kupujący są powiązani;

(c) Kryteria, o których mowa w ust. 2(b) powinny być stosowane z inicjatywy importera i wyłącznie w celach porównawczych. Wartość zastępcza nie może być ustalana na mocy postanowień ust. 2(b).


Artykuł 2
1. (a) Jeśli wartość celna towarów importowanych nie może być ustalona na mocy postanowień Artykułu 1, za wartość celną przyjmuje się wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na eksport do tego samego kraju importu i eksportowanych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary, dla których ustalana jest wartość celna.

(b) Przy stosowaniu postanowień niniejszego Artykułu będzie przyjmowana wartość transakcyjna identycznych towarów sprzedawanych na tym samym szczeblu handlu i w zasadzie w tych samych ilościach, dla których ustalana jest wartość celna. W przypadku, gdy nie stwierdzono tego rodzaju sprzedaży będzie przyjmowana wartość transakcyjna identycznych towarów sprzedawanych na innym szczeblu handlu i/lub w innych ilościach, skorygowaną w celu uwzględnienia różnicy w szczeblu handlu i/lub ilości, pod warunkiem, że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedłożonych dowodów określających wyraźnie zasadność i prawidłowość korekty, niezależnie od tego czy taka korekta prowadzi do zwiększenia czy też zmniejszenia wartości.

2. Gdy koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2 Artykułu 8 są włączone do wartości transakcyjnej, będzie dokonana korekta w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach i opłatach między towarami importowanymi a towarami identycznymi, wynikających z różnic w odległościach i rodzaju transportu.

3. Jeśli przy stosowaniu postanowień niniejszego Artykułu, stwierdzono więcej niż jedną wartość towarów identycznych, dla ustalenia wartości celnej towarów importowanych będzie przyjmowana wartość najniższa.następne przepisy