poprzednie przepisy

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO POROZUMIENIA
Załącznik 1

Załącznik 1A: Wielostronne porozumienia w sprawie handlu towarami

Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 1994

Porozumienie w sprawie rolnictwa

Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych

Porozumienie w sprawie tekstyliów i odzieży

Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu

Porozumienie w sprawie środków dotyczących inwestycji i związanych z handlem

Porozumienie o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994

Porozumienie o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994

Porozumienie w sprawie inspekcji przedwysyłkowej

Porozumienie w sprawie reguł pochodzenia

Porozumienie w sprawie licencjonowania importu

Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych

Porozumienie w sprawie środków ochronnych

Załącznik 1B: Układ ogólny w sprawie handlu usługami, wraz z załącznikami

Załącznik 1C: Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejZałącznik 2

Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporówZałącznik 3

Mechanizm przeglądu polityki handlowejZałącznik 4

Fakultatywne porozumienia handlowe

Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi

Porozumienie w sprawie zakupów rządowych

Międzynarodowe porozumienie mleczarskie

Międzynarodowe porozumienie o mięsie wołowym

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 maja 1995 r.

(Porozumienie w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru).


POROZUMIENIE Z MARAKESZU USTANAWIAJĄCE ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ HANDLU


POROZUMIENIE W SPRAWIE STOSOWANIA ARTYKUŁU VII

Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994

Ogólny komentarz wstępny

1. Zasadniczą podstawą wartości celnej zgodnie z tym Porozumieniem jest "wartość transakcyjna" według definicji w Artykule 1. Artykuł 1 należy czytać razem z Artykułem 8, który przewiduje, między innymi, korekty ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w przypadkach, kiedy pewne specyficzne elementy, o których sądzi się, że tworzą część wartości dla celów celnych są ponoszone przez kupującego, lecz nie są uwzględnione w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej importowanych towarów. Artykuł 8 umożliwia także włączenie do wartości transakcyjnej pewnych świadczeń kupującego na rzecz sprzedającego raczej w formie konkretnych towarów lub usług niż w postaci pieniędzy. Artykuły od 2 do 7 określają metody ustalania wartości celnej, jeżeli nie można jej ustalić zgodnie z postanowieniami Artykułu 1.

2. Jeżeli wartości celnej nie można ustalić z postanowieniami Artykułu 1 powinien zwykle nastąpić proces konsultacji między administracją celną i importerem w celu ustalenia podstawy wartości zgodnej z postanowieniami Artykułów 2 lub 3. Może się zdarzyć, na przykład, że importer ma informację o wartości celnej identycznych lub podobnych towarów importowanych, która nie jest od razu dostępna dla administracji celnej w miejscu importu. Z drugiej strony administracja celna może mieć informację o wartości celnej identycznych lub podobnych towarów, która nie jest łatwo dostępna dla importera. Proces konsultacji między dwiema stronami umożliwi wymianę informacji, podlegającej wymogom poufności handlowej mającej na celu określenie właściwej podstawy wartości dla celów celnych.

3. Artykuły 5 i 6 określają dwie podstawy ustalania wartości celnej, jeśli nie można jej ustalić w oparciu o wartość transakcyjną importowanych towarów bądź identycznych lub podobnych importowanych towarów. Zgodnie z ust. 1 Artykułu 5 wartość celna jest ustalana na podstawie ceny, po której towary są sprzedawane w stanie takim, w jakim były zaimportowane dla niepowiązanego nabywcy w kraju importu. Importer ma także prawo, aby wartość celna towarów dalej przetwarzanych po dokonaniu importu była ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 5, jeśli wystąpi on z takim wnioskiem. Zgodnie z Artykułem 6 wartość celna jest ustalana na podstawie wartości kalkulowanej. Obie te metody powodują określone trudności i z tego powodu importerowi przysługuje prawo, zgodnie z postanowieniami Artykułu 4, do wyboru kolejności stosowania tych dwu metod.

4. Artykuł 7 wyjaśnia, jak ustalić wartość celną w przypadkach, gdy nie można jej ustalić zgodnie z postanowieniami któregokolwiek z poprzednich Artykułów.

Członkowie,

Mając na uwadze wielostronne negocjacje handlowe;

Pragnąc wesprzeć cele GATT 1994 i zapewnić dodatkowe korzyści dla handlu międzynarodowego prowadzonego przez kraje rozwijające się;

Uznając znaczenie postanowień Artykułu VII GATT 1994 r. i dążąc do wypracowania reguł jego stosowania celem zapewnienia większej jednolitości i pewności w ich stosowaniu;

Uznając potrzebę sprawiedliwego, jednolitego i neutralnego systemu wyceny towarów dla celów celnych, który wyklucza stosowanie arbitralnych lub fikcyjnych wartości celnych:

Uznając, że podstawą wyceny towarów dla potrzeb celnych powinna być, w możliwie największym zakresie, wartość transakcyjna wycenianych towarów;

Uznając, że wartość celna powinna być oparta na prostych i sprawiedliwych kryteriach, zgodnych z praktykami handlowymi i że postępowanie mające na celu ustalenie tej wartości powinno być jednolite bez różnicowania źródeł dostaw;

Uznając, że postępowanie mające na celu ustalenie wartości celnej nie powinno być stosowane dla zwalczania dumpingu;

Uzgadniają niniejszym co następuje:


następne przepisy