poprzednie przepisy

artykuł 3
Wraz z wejściem w życie niniejszego Protokołu zgodnie z art. 2 ust. 3, przed wejściem w życie Protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) zmieniającego art. 2 i załącznik Konwencji1 zgodnie z jego art. 2 ust. 3, uważa się ten ostatni Protokół za uchylony.
artykuł 4
1. Protokół ten jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej, jeżeli jeszcze nie wszedł w życie w chwili złożenia do depozytu dokumentów przystąpienia do Konwecji o Europolu zgodnie z jej art. 46.

2. Dokumnety przystąpienia do niniejszego Protokołu składane są równocześnie z dokumentami przystąpienia do Konwencji o Europolu zgodnie z jej art. 46.

3. Sporządzony przez Radę Unii Europejskiej tekst Protokołu w języku przystępującego państwa jest autentyczny.

4. Jeżeli niniejszy Protokół nie wszedł jeszcze w życie po upływie okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, wchodzi on w życie w odniesieniu do każdego przystępującego państwa w dniu, w którym niniejszy Protokół wchodzi w życie zgodnie z art. 2 ust. 3.

5. Jeżeli niniejszy Protokół wejdzie w życie zgodnie z art. 2 ust. 3 przed upływem okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, jednak po złożeniu do depozytu dokumentu przystąpienia, o którym mowa w ust. 2, przystępujące Państwo Członkowskie przystępuje do Konwencji o Europolu uwzględniając zmiany w niniejszym Protokole, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.
artykuł 5
1. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej działa jako depozytariusz niniejszego Protokołu.

2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informację o przyjęciach i przystąpieniach oraz każdym innym zawiadomieniu dotyczącym niniejszego Protokołu.
Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu,

- postanowienia protokołu są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 2004 r.


koniec tekstu