poprzednie przepisy

art. 2
(uchylony)

art. 3
1. W okresie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy minister właściwy do spraw transportu wyznaczy pełnomocnika do przygotowania zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej oraz podejmowania działań zmierzających do utworzenia Centrum RIS.

2. Nadzór nad pełnomocnikiem sprawuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Z dniem powołania dyrektora Centrum RIS pełnomocnik zakończy swoją działalność.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47c i art. 47d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanego art. 47e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47a, art. 47b, art. 47f-47i, art. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

koniec tekstu