poprzednie przepisy

artykuł 5
1. Do Szkoły są przyjmowani uczniowie posiadający obywatelstwo polskie lub niemieckie. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie posiadający inne obywatelstwo, jeżeli uczniowie ci spełniają wymogi przyjęcia ustalone przez Dyrektora Szkoły i Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. O przyjęciu uczniów decyduje Dyrektor Szkoły, uwzględniając postanowienia ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

3. Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie uczęszczając do Szkoły spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
artykuł 6
Szkoła pobiera czesne. Wysokość czesnego ustala Organ Prowadzący Szkołę.
artykuł 7
Rząd Republiki Federalnej Niemiec wspiera Szkołę poprzez:

1) wyłanianie i kierowanie do pracy w Szkole niemieckich nauczycieli oraz ich wynagradzanie,

2) przyznawanie środków finansowych na zatrudnienie innych nauczycieli,

3) przyznawanie środków finansowych na działalność statutową Szkoły.
artykuł 8
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Rząd Republiki Federalnej Niemiec, że:

1) Szkole będzie przysługiwać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, z budżetu właściwej ze względu na siedzibę Szkoły jednostki samorządu terytorialnego, dotacja na każdego ucznia posiadającego obywatelstwo polskie, na zasadach i w wysokości, jaka przyznawana jest polskim szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,

2) Organ Prowadzący Szkołę oraz Szkoła mogą korzystać z wszelkich form wsparcia i ulg związanych z prowadzeniem i działalnością Szkoły, na takich samych warunkach, jakie przysługują, zgodnie z przepisami prawa polskiego, organom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i takim szkołom.
artykuł 9
1. Oprócz niemieckich nauczycieli skierowanych do pracy w Szkole i wynagradzanych przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec, Organ Prowadzący Szkołę uprawniony jest do zatrudniania innych nauczycieli.

2. Wyboru innych nauczycieli, o których mowa w ustępie 1, dokonuje Dyrektor Szkoły, a zatrudnia Organ Prowadzący Szkołę, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie stosuje się przepisów prawa polskiego określających zasady awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektor Szkoły może zwrócić się z wnioskiem o sprawdzenie przez właściwego ze względu na siedzibę Szkoły polskiego kuratora oświaty kwalifikacji zawodowych innych nauczycieli.

3. Organ Prowadzący Szkołę ma prawo wypłacania wynagrodzeń za pracę w Szkole w złotych polskich lub w euro.

4. Od nauczycieli zatrudnionych w Szkole oczekuje się nauczenia się języka drugiej Umawiającej się Strony na poziomie umożliwiającym dobre komunikowanie się z uczniami.

następne przepisy