początek tekstu

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:


W dniu 1 września 2005 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie


Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

i

Rząd Republiki Federalnej Niemiec

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

w przekonaniu, że lepsza znajomość języka i kultury narodu partnerskiego może wnieść cenny wkład w dalsze umocnienie stosunków kulturalnych między obydwoma państwami,

pragnąc przez założenie polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie wnieść wkład w pogłębienie stosunków kulturalnych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz we wzajemne poznanie historii i kultury,

uzgodniły, co następuje:


artykuł 1
Celem niniejszej Umowy jest ustalenie podstaw prawnych, statusu prawnego oraz struktury organizacyjnej i zasad działania polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, zwanej dalej "Szkołą".
artykuł 2
1. Organem Prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, które zarejestrowane zostało w dniu 16 czerwca 2000 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, zwane dalej "Organem Prowadzącym Szkołę".

2. Kompetencje i sposób funkcjonowania Organu Prowadzącego Szkołę reguluje jego statut.

Decyzje Organu Prowadzącego Szkołę mające wpływ na wielkość wsparcia finansowego Szkoły, o którym mowa w artykule 7, wymagają zgody Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA).
artykuł 3
1. Szkoła jest wspólną szkołą polsko-niemiecką. Szkoła działa jako zespół trzech szkół, w skład którego wchodzą: niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne liceum ogólnokształcące, w rozumieniu prawa polskiego. Kształcenie w Szkole odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu kształcenia ogólnego: szkole podstawowej, szkole średniej realnej i szkole średniej stopnia licealnego.

2. Wymienione w ustępie 1 trzy szkoły, w rozumieniu prawa polskiego, uzyskują z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy uprawnienia szkół publicznych.

3. Jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na siedzibę Szkoły wpisuje Szkołę do ewidencji szkół niepublicznych w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Organ Prowadzący Szkołę zawiadomienia o rozpoczęciu działalności Szkoły wraz ze statutem Szkoły.

4. Ze Strony niemieckiej nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie planów i programów nauczania oraz świadectw szkolnych sprawuje Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, a w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych i struktury Szkoły - Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA-ZfA). Nadzór pedagogiczny w zakresie przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania sprawuje również polski minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który może powierzyć bieżącą realizację tego zadania polskiemu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na siedzibę Szkoły.
artykuł 4
1. Kształcenie w Szkole w klasach 4 - 9 jest prowadzone w dwóch pionach programowych:

1) polskojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w językach polskim i niemieckim oraz na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ustępu 5 tego Protokołu,

2) niemieckojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania.

W klasach 10-12 kształcenie jest prowadzone bez podziału na piony programowe w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z uwzględnieniem ustępów 2 i 3.

2. Dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania.

3. Dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

4. O wyborze pionu programowego nauczania decydują rodzice uczniów po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem postanowień ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

5. Po 12 latach nauki Szkoła umożliwia uzyskanie niemieckiego świadectwa dojrzałości. Wydane przez Szkołę niemieckie świadectwo dojrzałości uprawnia do udziału w postępowaniu mającym na celu podjęcie studiów w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec. Umawiające się Strony uznają dla celów dalszego kształcenia się wydane przez Szkołę świadectwa na wszystkich poziomach kształcenia.

następne przepisy