poprzednie przepisy

artykuł 10
W stosunku do nauczycieli nieposiadających obywatelstwa polskiego, skierowanych do pracy w Szkole przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec lub zatrudnianych w Szkole przez Organ Prowadzący Szkołę zgodnie z artykułem 9 ustępem 2, stosuje się następujące postanowienia:

1) jeżeli nauczyciele przed rozpoczęciem swojej pracy w Szkole oraz członkowie ich rodzin nie zamieszkiwali w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe polskie władze udzielają im, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w zależności od posiadanego przez nich obywatelstwa, odpowiednio: zezwoleń na pobyt, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wiz uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizy te uprawniać będą do wielokrotnego przekraczania granicy i udzielane będą w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie oraz bezpłatnie,

2) do wykonywania pracy w Szkole uzyskanie zezwolenia na pracę nie jest konieczne.
artykuł 11
Rząd Republiki Federalnej Niemiec zapewnia, że udzieli wsparcia, na zasadzie wzajemności i w ramach niemieckiego prawa, dla utworzenia w Berlinie przez właściwe polskie władze niemiecko-polskiej Szkoły Spotkań i Dialogu realizującej analogiczne cele, jak polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie.
artykuł 12
Załączone Protokoły I i II stanowią integralną część niniejszej Umowy.
artykuł 13
1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania późniejszego powiadomienia.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną w formie pisemnej najpóźniej na 2 lata przed upływem danego okresu obowiązywania. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Szkoła zakończy swoją działalność z końcem roku szkolnego, w którym Umowa utraci moc.

Sporządzono w Warszawie dnia 1 września 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.


następne przepisy