poprzednie przepisy

artykuł 9
1. Oprócz niemieckich nauczycieli skierowanych do pracy w Szkole i wynagradzanych przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec, Organ Prowadzący Szkołę uprawniony jest do zatrudniania innych nauczycieli.

2. Wyboru innych nauczycieli, o których mowa w ustępie 1, dokonuje Dyrektor Szkoły, a zatrudnia Organ Prowadzący Szkołę, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie stosuje się przepisów prawa polskiego określających zasady awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektor Szkoły może zwrócić się z wnioskiem o sprawdzenie przez właściwego ze względu na siedzibę Szkoły polskiego kuratora oświaty kwalifikacji zawodowych innych nauczycieli.

3. Organ Prowadzący Szkołę ma prawo wypłacania wynagrodzeń za pracę w Szkole w złotych polskich lub w euro.

4. Od nauczycieli zatrudnionych w Szkole oczekuje się nauczenia się języka drugiej Umawiającej się Strony na poziomie umożliwiającym dobre komunikowanie się z uczniami.
artykuł 10
W stosunku do nauczycieli nieposiadających obywatelstwa polskiego, skierowanych do pracy w Szkole przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec lub zatrudnianych w Szkole przez Organ Prowadzący Szkołę zgodnie z artykułem 9 ustępem 2, stosuje się następujące postanowienia:

1) jeżeli nauczyciele przed rozpoczęciem swojej pracy w Szkole oraz członkowie ich rodzin nie zamieszkiwali w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe polskie władze udzielają im, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w zależności od posiadanego przez nich obywatelstwa, odpowiednio: zezwoleń na pobyt, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wiz uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizy te uprawniać będą do wielokrotnego przekraczania granicy i udzielane będą w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie oraz bezpłatnie,

2) do wykonywania pracy w Szkole uzyskanie zezwolenia na pracę nie jest konieczne.
artykuł 11
Rząd Republiki Federalnej Niemiec zapewnia, że udzieli wsparcia, na zasadzie wzajemności i w ramach niemieckiego prawa, dla utworzenia w Berlinie przez właściwe polskie władze niemiecko-polskiej Szkoły Spotkań i Dialogu realizującej analogiczne cele, jak polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie.
artykuł 12
Załączone Protokoły I i II stanowią integralną część niniejszej Umowy.
artykuł 13
1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania późniejszego powiadomienia.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną w formie pisemnej najpóźniej na 2 lata przed upływem danego okresu obowiązywania. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Szkoła zakończy swoją działalność z końcem roku szkolnego, w którym Umowa utraci moc.


następne przepisy