poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 5a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych;”;

2) w art. 13:

a) w ust. 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;”,

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;”.
art. 3
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.”;

2) w art. 95a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2-4, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu