początek tekstuart. 1
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypo­spolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postano­wień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach kar­nych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu