poprzednie przepisy

artykuł 2
Określony w Artykule 10 ustęp 1 i w Artykule 11 Umowy wkład finansowy Rządu oraz sposób i warunki finansowania Biura przez Rząd nie ulegają zmianie.
artykuł 3
Paragraf 3 Aneksu do Umowy otrzymuje brzmienie: "Personel Biura będzie składał się z Dyrektora oraz nie więcej niż pięciu pracowników".
artykuł 4
Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządzono w Warszawie dnia 17.04.2008, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.


koniec tekstu