poprzednie przepisy

artykuł 1
Przewidzianą w Artykule 10 ustęp 1 oraz w Artykule 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, zwanej dalej "Umową", datę zakończenia obowiązywania Umowy ustala się na dzień 31 grudnia 2010 roku.
artykuł 2
Określony w Artykule 10 ustęp 1 i w Artykule 11 Umowy wkład finansowy Rządu oraz sposób i warunki finansowania Biura przez Rząd nie ulegają zmianie.
artykuł 3
Paragraf 3 Aneksu do Umowy otrzymuje brzmienie: "Personel Biura będzie składał się z Dyrektora oraz nie więcej niż pięciu pracowników".
artykuł 4
Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządzono w Warszawie dnia 17.04.2008, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.


koniec tekstu