poprzednie przepisy

art. 16
Przepisy:

1) art. 27g ustawy zmienianej w art. 14,

2) art. 13a ustawy zmienianej w art. 15

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.
art. 17
1. Nie podlegają wykonaniu orzeczone prawomocnie, przed wejściem w życie ustawy, niewykonane w całości lub w części kary za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, za czyn obejmujący przychody z pracy. Nie podlegają również wykonaniu orzeczone prawomocnie a nieuiszczone w całości lub części opłaty i koszty postępowania w sprawie o taki czyn.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, skazania za te przestępstwa skarbowe ulegają zatarciu, a wpis o skazaniu usuwa się z Krajowego Rejestru Karnego. Z tego rejestru usuwa się również wpis o warunkowym umorzeniu postępowania o te przestępstwa.
art. 18
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu