początek tekstuart. 1
Uchyla się ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz.U. Nr 93, poz. 886).
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

koniec tekstu