początek tekstu

Na podstawie art. 15 ust. 5, art. 20a ust. 2 oraz art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) zarządza się, co następuje:

art. 15 UOgłAktówNormat

art. 20a UOgłAktówNormat

art. 28b UOgłAktówNormat

§ 1
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.".
§ 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu