poprzednie przepisy

art. 36
Do spraw wszczętych i niezakończonych, w tym wniosków o przyznanie statusu centrum badawczo-rozwojowego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzonych, mają zastosowanie przepisy niniejszej ustawy.
art. 37
Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723), z wyjątkiem art. 9-11, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2008 r.
art. 38
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 14-16 oraz art. 29-31, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

koniec tekstu