początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Do Poczty Polskiej nie ma zastosowania art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw­cze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.).”.
art. 2
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na­prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;”.

art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu