początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Do czasu zrzeszenia się jednostek sfery budżetowej w organizacjach pracodawców, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy ze strony pracodawców zawiera:

1) właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej – w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej,

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku międzygminnego lub powiatowego – w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zawarty przez organy określone w art. 9 oraz w art. 24114 § 1 pkt 2 lit. b i c Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, obowiązuje u pracodawcy do czasu objęcia pracowników ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zawartym przez organy, o których mowa w art. 24114 § 1 Kodeksu pracy. Przepis art. 2418 § 2 Kodeksu pracy stosuje się.”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu