początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 31 marca 2008 r.

sygn. akt P 20/07


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 marca 2008 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi:

czy § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109) w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie przepisów rozporządzenia wobec rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu na wniosek, a nie z mocy ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

o r z e k a:


§ 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109) w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie przepisów rozporządzenia wobec rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu na wniosek, a nie z mocy ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

koniec tekstu