poprzednie przepisy


Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 25
Do spraw wszczętych i niezakończonych dotyczących przeniesienia ekwiwalentu praw stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
art. 26
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu