początek tekstu
Rozdział 1

Przepisy ogólne

art. 1
Ustawa określa sposób i tryb przenoszenia praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich na podstawie przepisów artykułu 11 załącznika VIII do rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. – Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE L 56 z 4.03.1968, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 2, str. 5, z późn. zm.) w zakresie przeniesienia przez urzędnika Wspólnot praw emerytalnych.
art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ekwiwalent praw – równowartość praw do emerytury nabytych w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich, praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników lub środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym mogącą być przedmiotem rozliczenia pieniężnego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

2) fundusz emerytalny FUS – fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.);

2a) subkonto - prowadzone w ramach konta ubezpieczonego subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.26));

3) instytucja Wspólnot – jedną z instytucji, o której mowa w rozporządzeniu Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. – Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

4) Kasa – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.);

5) pracodawca – pracodawcę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.);

6) prawa emerytalne nabyte w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich – prawa emerytalne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. – Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

7) ubezpieczenie emerytalno-rentowe – ubezpieczenie w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

8) urzędnik Wspólnot – urzędnika lub innego pracownika Wspólnot Europejskich uprawnionego do przeniesienia ekwiwalentu praw w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. – Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich;

9) Zakład – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) zarządzający – zarządzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

11) zatrudniony – pracownika, jak również osobę pracującą na własny rachunek lub osobę, która kiedykolwiek była pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisu art. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.), ubezpieczonych obowiązkowo lub dobrowolnie na wypadek zdarzenia objętego przepisami tego rozporządzenia.

art. 3
1. Przeniesienie ekwiwalentu praw urzędnika Wspólnot obejmuje:

1) przeniesienie ekwiwalentu praw nabytych w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich do systemu ubezpieczeń społecznych, zwane dalej „przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw”;

2) przeniesienie ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników oraz środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym, zwane dalej „przeniesieniem do Wspólnot ekwiwalentu praw”.

2. Przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje instytucja Wspólnot do Zakładu.

3. Przeniesienia do Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje:

1) Zakład – w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych;

2) Kasa – w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników;

3) pracodawca – w części dotyczącej przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym.
art. 4
Przeniesienia ekwiwalentu praw dokonuje się na wniosek urzędnika Wspólnot złożony do instytucji Wspólnot.

następne przepisy