początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 2
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
UOpłSkarb

art. 3
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie, o którym mowa w art. 24b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określa wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala w decyzji o przyznaniu płatności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy.

3. W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego Agencji, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006.

4. Jeżeli rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007, kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, kierownik biura powiatowego Agencji ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na rachunek bankowy Agencji.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2-4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Kwotę płatności cukrowej za:

1) 2007 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2;

2) 2006 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3.
art. 24b UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 4
Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności cukrowej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 5
1. Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

następne przepisy