początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 19 lutego 2008 r.

sygn. akt P 48/06


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący

Mirosław Granat

Wojciech Hermeliński - sprawozdawca

Marek Mazurkiewicz

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 lutego 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim:

czy art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia ustanowienie dla obwinionego, na jego wniosek, obrońcy z urzędu od "dobra wymiaru sprawiedliwości", jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:


Art. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

koniec tekstu