początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,”;

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a i 3.”;

3) w art. 27 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki ko­mandytowo-akcyjnej,”;

4) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Doradcy podatkowi będący wspólnikami spółek, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1a, przesyłają w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis umowy spółki, a w stosunku do spółek handlowych - także wypis z rejestru przedsiębiorców.”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2007 r.

koniec tekstu