poprzednie przepisy

art. 2
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy szkoły z oddziałami dwujęzycznymi oraz szkoły integracyjne, które nie spełniają warunków określonych w niniejszej ustawie, mogą funkcjonować jako odpowiednio szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub szkoły integracyjne do roku szkolnego 2008/2009 włącznie.
art. 3
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 71b ust. 6 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 71b ust. 6 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 15 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu