początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432), po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu