poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.7)) w art. 9 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

"§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.".
art. 4
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 102 otrzymuje brzmienie:

"102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, badań lekarskich, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.9)),";

2) uchyla się art. 35a;

3) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,".
art. 5
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. za otrzymuje brzmienie:

"za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego - którymi są:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje dialogu społecznego,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,

- jednostki naukowe,

- organizacje pracodawców,

- związki zawodowe,

- ośrodki doradztwa rolniczego,

- ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego

- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.11)) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984),";

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium",";

3) w art. 16 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

"9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące.".
art. 6
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 24a otrzymuje brzmienie:

"24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;";

2) w art. 75 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

"9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, którym jest:

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,

3) agencja zatrudnienia,

4) instytucja szkoleniowa,

5) instytucja dialogu społecznego,

6) instytucja partnerstwa lokalnego,

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,

8) jednostka naukowa,

9) organizacja pracodawców,

10) związek zawodowy,

11) ośrodek doradztwa rolniczego,

12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.13)) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984).";

3) w art. 85 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.".
art. 7
1. Dodatki aktywizacyjne przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy w kwocie do 30 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych są wypłacane w dotychczasowej wysokości, z uwzględnieniem waloryzacji.

2. Stypendia z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy są wypłacane w dotychczasowej wysokości, z uwzględnieniem waloryzacji.

3. Bezrobotnemu, który nabył prawo do zasiłku dla bezrobotnych przed dniem 1 stycznia 2008 r., zasiłek wypłaca się przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów.

4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących odraczania terminu płatności, rozkładania na raty oraz umarzania kwot uzyskanych z Funduszu Pracy, stosuje się art. 76 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących nienależnie pobranego świadczenia, przepisy art. 76 ust. 2 pkt 3 oraz art. 78 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy.

6. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 61c ustawy wymienionej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu stosuje się przepisy dotychczasowe.

7. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która przed dniem wejścia w życie ustawy zawarła umowę na podstawie art. 61c ustawy wymienionej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jest obowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz do sporządzania deklaracji i informacji, na zasadach określonych w art. 35a ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do końca obowiązywania tej umowy.

8. Do zakończenia spraw, rozpoczętych na podstawie wniosków złożonych do dnia wejścia w życie ustawy, dotyczących wydania lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca, w zakresie wpłaty, o której mowa w art. 90a ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku.

9. Do pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy mają zastosowanie deklaracje i informacje określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

10. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz może być zmieniany.

11. Akt wykonawczy wydany na postawie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2008 r.

12. Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy oraz dyrektorzy powiatowych urzędów pracy pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa odpowiednio dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy oraz dyrektorami powiatowych urzędów pracy w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą, bez konieczności ich ponownego powołania.

następne przepisy