poprzednie przepisy

art. 9
1. Decyzję w sprawie ekwiwalentu wydaje i ekwiwalent ten wypłaca jednostka organizacyjna ZUS, która ustaliła prawo do emerytury lub renty.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, osobie uprawnionej przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach emerytur i rent.
art. 10
1. Do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

2. Z ekwiwalentu nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
UEmerytRentyFUS

art. 11
1. Ekwiwalent oraz koszty związane z obsługą wypłaty ekwiwalentu są finansowane z dotacji.

2. Wysokość dotacji każdorazowo określa ustawa budżetowa.

3. Dysponentem dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

4. Podstawą przekazywania środków z dotacji na wypłatę ekwiwalentu i kosztów jego obsługi jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a ZUS.

5. Umowa powinna zawierać w szczególności określenie wysokości środków z dotacji, trybu ich przekazywania oraz wysokości kosztów związanych z obsługą wypłaty ekwiwalentu.
art. 12
ZUS dokonuje rozliczenia przekazywanych środków z dotacji, w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano wypłat ekwiwalentów. Rozliczenia te, wraz z imiennym wykazem osób i ich numerem PESEL albo rodzajem i numerem dokumentu tożsamości obcokrajowców, które otrzymały ekwiwalent, ZUS niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
art. 13
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu