poprzednie przepisy

art. 15
Koniowate przywożone z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej rejestruje się lub wpisuje do odpowiedniej księgi lub rejestru, które są prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod tym samym imieniem, wpisując inicjały państwa urodzenia określone w umowach międzynarodowych. Do pierwotnego imienia zwierzęcia może być dodane, przed lub po nim, inne imię, jeżeli imię oryginalne przez całe życie zwierzęcia będzie podawane w nawiasie, a państwo jego urodzenia będzie wskazywane przez podanie jego inicjałów określonych w umowach międzynarodowych.
art. 16
1. Do części głównej księgi prowadzonej dla drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół mogą być wpisywane rody drobiu, stada zwierząt futerkowych lub matki pszczele, które:

1) pochodzą co najmniej od dwóch pokoleń przodków tej samej rasy, odmiany w obrębie rasy, stada, rodu lub linii hodowlanej, wpisanych do księgi prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznej;

2) zostały zidentyfikowane w sposób określony w art. 10 ust. 4.

2. Do części wstępnej księgi, o której mowa w ust. 1, mogą być wpisywane rody drobiu, stada zwierząt futerkowych lub matki pszczele, które:

1) zostały zidentyfikowane w sposób określony w art. 10 ust. 4;

2) odpowiadają standardowi hodowlanemu;

3) spełniają minimalne wymagania określone dla danej księgi.
art. 17
1. Księgi bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

3) regulamin wpisu do danej księgi;

4) oświadczenie o:

a) liczbie zwierząt gospodarskich, dla których mają być prowadzone księgi, znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane;

5) program hodowlany;

6) wzorzec rasy, odmiany oraz standard hodowlany dla części wstępnej księgi;

7) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do księgi;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu hodowlanego;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

11) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń;

12) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do ksiąg;

13) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części wstępnej księgi.

3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące księgę, o której mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący księgę:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia księgi i dokonywania w niej wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub

4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23.

6. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 5, stanie się ostateczna, podmiot, który dotychczas prowadził tę księgę, przekazuje niezwłocznie dokumentację związaną z jej prowadzeniem Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa sporządza, w sposób określony przez Komisję Europejską, wykaz uznanych związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi, o których mowa w ust. 1, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

art. 18
1. Księgi drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa na ich prowadzenie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli założenia i cele hodowlane określone w krajowym programie hodowlanym mogą być zrealizowane przez ten związek lub podmiot, a liczba zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku hodowców lub innego podmiotu jest wystarczająca do realizacji tego programu.

3. Do wniosku dołącza się:

1) krajowy program hodowlany;

2) wzorzec rasy, odmiany, rodu lub linii hodowlanej oraz standard hodowlany dla części wstępnej księgi;

3) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

4) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do księgi;

5) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu;

6) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;

7) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń;

8) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do ksiąg;

9) regulamin wpisu do danej księgi;

10) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części wstępnej księgi;

11) oświadczenie o liczbie zwierząt danej rasy, odmiany, danego stada zwierząt futerkowych, rodu lub danej linii hodowlanej, znajdujących się w posiadaniu członków związku hodowców lub innego podmiotu, które będą uczestniczyły w realizacji krajowego programu hodowlanego;

12) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;

13) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 13, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może odmówić wydania zgody na prowadzenie księgi, o której mowa w ust. 1, jeżeli wydanie takiej zgody zagroziłoby zachowaniu rasy lub realizacji krajowego programu hodowlanego dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii, płci lub stada, dla których prowadzi się księgę.

5. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące księgę, o której mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku następnego.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o której mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący księgę:

1) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia księgi i dokonywania w niej wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust. 1, lub

2) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, lub

3) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi, o której mowa w ust. 1, w tym warunki i sposób prowadzenia księgi oraz wiedzę fachową niezbędną do jej prowadzenia, mając na względzie zapewnienie prawidłowości prowadzonej hodowli i uzyskiwanie zwierząt o wysokiej wartości użytkowej lub hodowlanej.

art. 19
1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia księgi, o której mowa w art. 17 i 18, a także jeżeli program hodowlany lub krajowy program hodowlany dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii, płci lub stada, dla których prowadzi się tę księgę, nie może być realizowany, związek hodowców lub inny podmiot, który prowadzi daną księgę, składają do ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na zakończenie jej prowadzenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 18 ust. 6, stanie się ostateczna, podmiot, który dotychczas prowadził tę księgę, przekazuje niezwłocznie dokumentację związaną z jej prowadzeniem Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.

art. 17 UOrgHodZwGosp

art. 18 UOrgHodZwGosp


następne przepisy