poprzednie przepisy

art. 5
Do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłaty opłaty skarbowej w sposób określony w art. 2 i 3 mogą dokonywać także podmioty, o których mowa w art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
art. 6
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 7
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu