poprzednie przepisy

art. 2
1. Przepis art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami, Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”, za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002-2007.

2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.

art. 2
1. Przepisu art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002-2007.

2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2010 r.

art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu