początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
1. Przepis art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami, Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”, za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002-2007.

2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.

art. 2
1. Przepisu art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002-2007.

2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2010 r.

art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu