poprzednie przepisy

art. 6
W okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2, z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 15,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) – od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 15,71% tego wynagrodzenia.
art. 7
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobom, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 3, stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615), przy czym przychodem za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,26% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.
art. 8
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

koniec tekstu